11
تیر
افتتاح پایگاه سلامت ضمیمه مرکزخدات جامع سلامت شهری روستایی

 7 بازدید

باتوجه به شیوع بیماری کوید19 درسطح شهرستان به منظوررعایت فاصله گذاری اجتماعی وپیشگیری ازاین بیماری فراگیر...

 

سامانه رسیدگی به شکایت های مردمی وزارت بهداشت ودرمان ازطریق تلفن رایگان 190 آماده دریافت شکایت های مردمی درخصوص مشکلات ونواقص بهداشتی درسطح مراکزتهیه،توزیع وفروش مواد غذایی واماکن عمومی می باشد.

شماره تلفن 08433823387 واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها وشکایت های مردمی درخصوص مسائل بهداشتی سطح شهرستان می باشد.