نام و نام خانوادگی : عباس سوخته

پست سازمانی : انباردار

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

پست الکترونیک :