نام ونام خانوادگی :بهرام چراغی

 

پست سازمانی : مسئول خدمات ونقلیه

 

مدرک تحصیلی :

 

گرایش تحصیلی :

 

پست الکترونیک :

 

 

 

       خلاصه شغل              

در این شغل با انجام نظارت لازم بر امور مربوط به خدمات عمومی تنظیف و حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات از قبیل تامین سوخت ،روشنایی,تلفن و سایر موارد بر حسن اجرای امور مربوط به تعمیرات جزئی و کلی ساختمان ها و تاسیسات و تعیین محل کار خدمتگزاران و امور نقلیه و تلفنخانه و باغبانی رسیدگی و درمورد احتیاج کارکنان و واحدهای مختلف دانشکده بررسی و اقدام لازم بعمل می آید.

  هدف شغل    

 

 هدف این شغل تسهیل در امر پشتیبانی از فعالیت های بهداشتی درمانی و آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه می باشد که نهایتا به تحقق اهداف دانشگاه در این موارد کمک بسزایی میکند.

مسئولیت ها

شاغل مسئولیت رسیدگی به وضعیت نگهداری و حفظ و حراست از تاسیسات و ساختمان های واحد را بر عهده داشته و در مورد تامین سوخت ,روشنایی ,تلفن و سایر نیاز های پشتیبانی مرکز از جمله خرید اجناس و کالاها ی مورد نیاز واحد مسئول میباشد.

   ارتباطات   

شاغل این پست سازمانی در مورد انجام امور خدمات پشتیبانی از جمله خدمات عمومی ,تنظیف وتامین نیازهای مختلف واحد از جهت تسهیل درانجام امور اداری و پشتیبامی دارای اختیارات عمل بیشتری میباشد.

شرایط محیط کار

از جنبه های دشوار این شغل نظارت برامورنقلیه وتلفنخانه وشرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با واحد میباشد و عدم رعایت سلسه مراتب در کار موجب ایجاد مشکلات  بیشتری در آن می گردد.

.