اطلاعيه ها حداقل

 

جذب پزشک عمومی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران

به اطلاع می رساند این شبكه جهت تکمیل نیروی انسانی برنامه پزشک خانواده به تعدادسه(3)نفر پزشک جهت مرکزسلامت جامعه شهری وروستایی شماره یک مهران و مرکزسلامت جامعه شهری وروستایی بخش صالح آبادباحقوق و مزایای عالی نیاز دارد لذادر صورت تمایل با شماره تلفن33822721-084(ستاد گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران) شماره گیری حاصل نمایید.


 

جستجو