نام مرکز مرکز جامع سلامت روستایی چالاب
مسئول مرکز دکترسبحان شَکَری
آدرس ایلام-شهرستان مهران-روستای چالاب
تلفن 08433833587
امکانات  پزشک خانواده _مامایی _دندانپزشکی_تزریقات و پانسمان _آزمایشگاه_ CPR_داروخانه