نام و نام خانوادگی : اسدالله فکوری پور

پست سازمانی : تکنسین اموردارویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

پست الکترونیک :
 

نام ونام خانوادگی :روح اله سوخته

 پست سازمانی فرعی: مسئول اموردارویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : حقوق _حسابداری

پست الکترونیک :