نام و نام خانوادگی : اسماء کردار

پست سازمانی : کارشناس تغذیه

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی : تغذیه ورژیم درمانی

پست الکترونیک :

 

 

 

        

   شرح وظايف کارشناس مسئول ِتغذیه ورژیم درمانی در شبكه بهداشت و درمان شهرستانها :      

1.مشارکت در بررسی ، برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه برنامه های مادران ماماهای روستایی ، تسهیلات زایمانی ، پایش ارتقاء رشد کودکان ، تغذیه و ارائه طریق مناسب با شرایط محلی و منطقه ای در قالب سیاست وزارت متبوع

2- ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های مادران ، تغذیه جامعه ( مادران ، کودکان ، سالمندان ، خانواده ، دانش آموزان ) و شیر مادر

3- نظارت بر عملکرد و بازآموزی ماماها و ماماهای روستایی

4- تکمیل پرسشنامه های موارد مرده زایی ، ، فوت مادر و تشکیل کمیته کاهش مرگ و میر شهرستان و تشکیل کمیته شیر مادر

5- کنترل عملکرد و ثبت آمار سیتولوژی شهرستان و پیگیری موارد CIN گزارش شده تا حصول نتیجه

6- برآورد و پیگیری برای تامین لوازم مصرفی مورد نیاز ماماها و ماماهای روستایی و واحدهای تسهیلات زایمانی ، آزمایشگاه سیتولوژی

7- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات و آمار شرایط زایمان ، مرگ و میر مادران ، تغذیه و شیر مصنوعی

8- همکاری در آموزش ضمن خدمت کارکنان رده های مختلف

9- همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی در راستای اهداف واحدها

10- تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد پیشرفت برنامه های مادران ، تغذیه ، شیر مصنوعی و ارائه آن به مسئولین زیربط

11- پیگیری برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

12- پیگیری برنامه مکمل یاری در کودکان و مادران و شیر مصنوعی در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

13- پایش و ارزشیابی برنامه پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن

14- برآورد ، هماهنگی ، همکاری در تامین و توزیع اقلام داروهای شاخه بهداشتی ( مکمل های مادران و کودکان )

شیر مصنوعی خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و نظارت بر نحوه اجرای خدمات

15- ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ای در زمینه های مختلف برنامه های مادران ، تغذیه ، شیر مصنوعی و کمیسیون های شیر مصنوعی

16- پیگیری ، نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات ( مادران ، تغذیه ، شیر مصنوعی ) در مراکز بهداشتی درمانی ، خانه های بهداشت و جمعیت تیم سیار و عشایر

17- بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی در برنامه ریزی های منطقه ای