نام و نام خانوادگی : پیمان شبیبی

پست سازمانی: معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی : محیط زیست

پست الکترونیک :

 

 

                شرح وظایف سرپرست معاونت بهداشتی درشبکه بهداشت ودرمان شهرستان ها :

 

1.      جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم.

 

2.      شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه.

 

3.      بررسي و شناخت اپيدميولو‍‍ژيك بيماريهاي بومي و اپيدمي.

 

4.      تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي و درماني.


5.      برنامه ريزي گسترش  تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار

جامعه به خدمات بهداشتي.

 

6.      تداركات و پشتيباني اداري و مالي از مركز بهداشتي درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.

 

7.      مشاركت در برنامه ريزي ها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي كار مي كنند.


8.      تدوين و اجراي پژوهش هاي كاربردي در زمينه مسائل بهداشتي منطقه.

 

9.      اجراي پروژه هاي آزمايشي در زمينه روش هاي نوين كاربرد ابزار جديد و ادغام خدمات.

 

10. ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان.

 

11. جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

 

12. تدوين و اجراو مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان.

 

13. برآورد اعتبار مورد نياز برنامه و تدوين بودجه سالانه و اجراي برنامه مصوب.

  

14. شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكار گيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

 

15. انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.