پیشگیری ومبارزه با بیماری های واگیرداروغیرواگیردار

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مهدی نظری

پست سازمانی: کارشناس مبارزه بابیماریها

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :مبارزه با بیماریها

پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی : مهران یاری

پست سازمانی : کارشناس مسئولِ مبارزه بابیماریها

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی :اپیدمیولوژی

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : محمدباقرجعفرپور

پست سازمانی :کارشناس مسئول ِمبارزه بابیماریهای واگیردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش  تحصیلی :بهداشت عمومی

پست الکترونیک :

   نام ونام خانوادگی:امیدمحمدی

پست سازمانی :کارشناس مبارزه بابیماریهای واگیردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش  تحصیلی :مبارزه با بیماریها

پست الکترونیک :

 

 

                

               شرح وظایف کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها درشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها :

 

            1.جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی     

            2.سازماندهی برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری 

 

            3. نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب         

                   

            4. نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب

 

            5.همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی

 

            6. برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر

 

            7. ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها

 

            8. برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک         

                واستخرا ج نتایج عملی 

 

            9.برمبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده

 

            10.  سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Surveillance مبارزه کنترل حذف ریشه کنی

                  بیماریها براساس   داده های آماری وتجزیه وتحلیل آنها

 

            11.  مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی

 

            12.  همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی پیراپزشکی بهداشت ادارات آموزش و پرورش دانشگاههای دولتی و 

                  خصوصی وگروههای پزشکی بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه ثانویه ثالثیه

   

            13.  طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظورارائه       

                        راهکارهای استراتژجهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط        

 

            14.  تهیه تدوین تألیف و ترجمه متون علمی آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع معاونت های امور بهداشتی       

                      شبکه های بهداشت و درمان نظام پزشکی- دانشکده های پزشکی پیراپزشکی و بهداشت حسب مورد

 

            15.تشکیل جلسات سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها   

                جهت پزشکان ( بخش خصوصی بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

 

            16.  طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر پمفلت - ... )

 

            17.  معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه ثانویه ثالثیه ) از بیماریها

 

            18.   ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی

 

            19.  اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح استان کشور

 

            20.  ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی

 

            21.  طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ( نظیر زندانیان کسبه معتادان ) و اجرای آن

 

            22.  مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه                                        

                 پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر

 

            23.  تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی

 

             24.  برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی تجهیزات نیروی انسانی واکسن دارو مواد بیولوژیکی دیگر )                                     برای اجرای برنامه ها در سطح استان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی

 

 

 

فعالیتهای انجام گرفته شده شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران بمناسبت روز جهانی و هفته اطلاع رسانی ایدز(8-14 آذر)

1-     تهیه و نصب اقلام کمک آموزشی جهت اطلاع رسانی در سطح شهر

2-    برگزاری میز سلامت در سطح مراکز

3-    درج پیام بهداشتی در در سربرگ مکاتبات واحدها

4-   مکاتبه با مراکز و خانه های بهداشت جهت انجام برنامه های مختلف در طول هفته مذکور و اهدای جوائز به مرکز یا خانه بهداشت برتر در اجرای برنامه های متناسب با هفته ایدز

5-    مکاتبه با ادارات شهرستان جهت اطلاع رسانی به کارکنان بهمراه ارسال پکیج آموزشی

6-    مکاتبه با امام جمعه محترم شهرستان جهت ایراد سخنرانی در مراسم نماز جمعه

7-    مکاتبه با فرماندار محترم جهت استفاده از پیامهای بهداشتی در سربرگ مکاتبات ادارات

8-    برگزاری مراسم زنگ هشدار در یکی از مدارس دخترانه بهمراه آموزش

9-    برگزاری کارگاه آموزشی جهت کارکنان شبکه

10-  برگزاری کلاس آموزشی جهت رابطین ادارات و محلات

11-  برگزاری کلاس آموزشی جهت مادران باردار و داوطلبین مشاوره قبل ازدواج

12- برگزاری کلاس آموزشی جهت اعضا بسیج خواهران

13- برگزاری کلاس آموزشی جهت طلاب حوزه علمیه

14- مراجعه به مرکز کمپ ترک اعتیاد جهت انجام رپیدتست و آموزش حضوری

15- هماهنگی با تربیت بدنی جهت برگزاری مسابقه ورزشی بمناسبت هفته مذکور

16- حضور کارشناسان بهداشت محیط در بین آرایشگاهای زنانه جهت بازدید و آموزش چهره به چهره

17- برگزاری کلاس آموزشی جهت مادران باردار توسط مامای مراکز

در راستای پیشگیری و مراقبت بیماریها در زائرین  در ایام اربعین ، اقدامات گسترده ای توسط واحد بیماریها انجام گرفت که اهم آنها به شرح ذیل می باشد.

1.       تعداد موارد اسهالی گزارش شده...............................................................................................  895نفر

2.       تعداد نمونه گیری التور................................................................................................................ 889نفر

3.       تعداد موارد ILI گزارش شده  .....................................................................................................584نفر

4.       تعداد موارد SARI گزارش شده .................................................................................................10نفر

5.       تعداد موارد مسمومیت  گزارش شده......................................................................................... 57نفر

6.       تعداد موارد اسهالی گزارش شده  و نمونه گیری شده............................................................23نفر

7.       تعداد موارد اسهال حاد آبکی ثبت شده در سامانه نظام مراقبت سندرمیک....................  836نفر

8.       تعداد موارد ILI  ثبت شده در سامانه نظام مراقبت سندرمیک.......................................... 529نفر            

9.       تعداد موارد مسمومیت ثبت شده در سامانه نظام مراقبت سندرمیک................................ 36نفر

10.   تعداد موارد SARI ثبت شده در سامانه نظام مراقبت سندرمیک....................................... 10نفر

11.   تعداد موارد اسهال خونی ثبت شده در سامانه نظام مراقبت سندرمیک........................... 17نفر

12.   تعداد بیماران اسهالی  ORS تراپی شده در پایانه................................................................ 893 نفر     

13.   تعداد تراکت سندرمیک توزیع شده در بین زائرین............................................................ 62885نفر

14.   تعداد ماسک توزیع شده در بین زائرین................................................................................47370نفر

15.   تعداد ژل ضدعفونی کننده توزیع شده در بین زائرین....................................................... 3342نفر

16.   تعداد ماسک N95 توزیع شده در بین پرسنل.....................................................................1000نفر

17.   تعداد اسپری توزیع شده در ایام اربعین جهت ارگانهای مستقر در مهران....................1500نفر

18.   تعداد سم استفاده شده جهت سمپاشی اماکن برعلیه بیماری سالک..........................  1000 لیتر