طراحی سایت
واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری های واگیر دار وغیر واگیر دار
 


 

نام و نام خانوادگی : مهدی نظری

پست سازمانی: کارشناس مبارزه بابیماریهای غیرواگیردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :مبارزه با بیماریها

پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی : رضا خاکی

پست سازمانی : کارشناس مسئولِ مبارزه بابیماریهای غیرواگیردار

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی :خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : محمدباقرجعفرپور

پست سازمانی :کارشناس مسئول ِمبارزه بابیماریهای واگیردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش  تحصیلی :بهداشت عمومی

پست الکترونیک :

 
 نام ونام خانوادگی:امیدمحمدی

پست سازمانی :کارشناس مبارزه بابیماریهای واگیردار

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش  تحصیلی :مبارزه با بیماریها

پست الکترونیک :

 

 

                

               شرح وظایف کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها درشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها :

 

            1.جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی     

            2.سازماندهی برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری 

 

            3. نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب         

                   

            4. نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب

 

            5.همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی

 

            6. برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر

 

            7. ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها

 

            8. برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک         

                واستخرا ج نتایج عملی 

 

            9.برمبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده

 

            10.  سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Surveillance مبارزه کنترل حذف ریشه کنی

                  بیماریها براساس   داده های آماری وتجزیه وتحلیل آنها

 

            11.  مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی

 

            12.  همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی پیراپزشکی بهداشت ادارات آموزش و پرورش دانشگاههای دولتی و 

                  خصوصی وگروههای پزشکی بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه ثانویه ثالثیه

   

            13.  طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظورارائه       

                        راهکارهای استراتژجهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط        

 

            14.  تهیه تدوین تألیف و ترجمه متون علمی آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع معاونت های امور بهداشتی       

                      شبکه های بهداشت و درمان نظام پزشکی- دانشکده های پزشکی پیراپزشکی و بهداشت حسب مورد

 

            15.تشکیل جلسات سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها   

                جهت پزشکان ( بخش خصوصی بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

 

            16.  طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر پمفلت - ... )

 

            17.  معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه ثانویه ثالثیه ) از بیماریها

 

            18.   ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی

 

            19.  اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح استان کشور

 

            20.  ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی

 

            21.  طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ( نظیر زندانیان کسبه معتادان ) و اجرای آن

 

            22.  مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه                                        

                 پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر

 

            23.  تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی

 

             24.  برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی تجهیزات نیروی انسانی واکسن دارو مواد بیولوژیکی دیگر )                                     برای اجرای برنامه ها در سطح استان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی

 

 

جستجو