اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 27 مهر 1399
معدوم سازی 100 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته

  معدوم سازی 100 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته

امتیاز: Article Rating

در تاریخ 1399/7/19 طی برگزاری گشت بازرسی توسط کارشناسان بهداشت محیط شهرستان مهران مقدار 100 کیلوگرم مرغ منجمد بعلت گذشتن تاریخ انقضاء  از یک مرکز عرضه مرغ جمع آوری و معدوم گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • معدوم سازی 100 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته
  • معدوم سازی 100 کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته
ثبت امتیاز