نام و نام خانوادگی : محمدجعفرعسگری

پست سازمانی : رئیس امورمالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :حسابداری

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : ناصرعرب صیفی

سمت : کارشناس مسئول حسابداری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :حسابداری

پست الکترونیک :
   نام و نام خانوادگی : یوسف قدیری

سمت : حسابدار

مدرک تحصیلی : کاردانی

گرایش تحصیلی :حسابداری

پست الکترونیک :

 


 

1.تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان اعم از رسمي ،پيماني ، قراردادي و ... وچاپ اسناد مربوط

2.مطالعه قوانين بودجه و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها

3.صدور چك اعم از چك هاي حقوقي ،پرداختي و غيره
4.تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ،صورت مغايرت مالي و غيره
5.برقراري ارتباط با ذيحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چك هاي صادره

6.تهيه و تنظيم فيش حقوقي ماهيانه كاركنان و انجام كليه امور مربوط

7.بايگاني كليه قراردادها،اسناد حسابداري ، احكام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره

8.انجام كليه امور مربوط به تأمين اعتباردرخواستهاي خريد كالا 

9.تهيه كليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش كار،مجوزهاي پرداخت و گزارش تأييدكار 

10.پيگيري امور مربوط به ارسال چك هاي بدهي مالياتي ،كسورات ،غيبت ،تأخير و غيره 

11.تهيه و تنظيم فرم هاي مورد نياز واحد هاي مالي
12.ارائه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف كاري