طراحی سایت
واحد حسابداری

نام و نام خانوادگی : اسحق عسکرنیا

پست سازمانی : رئیس اداره امورعمومی مرکزبهداشت

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : محمدجعفرعسگری

سمت : ریاست امورمالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :حسابداری

پست الکترونیک :

 

جستجو