نام و نام خانوادگی : سجادتوان

پست سازمانی : رئیس اداره امورعمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی : مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک :

 

 

       خلاصه شغل              

 

1-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهی مربوط به مسائل اداری کارکنان

 

2-تهیه و تنظیم برنامه های مختلف جهت هماهنگی واحد های تحت سرپرستی

 

3-شرکت در جلسات و کمیسیونهای اداری

 

4- نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قرار دادهای مربوط به شرکت های خدماتی

 

  هدف شغل    

 

برنامه ریزی جهت هماهنگی امور اداری از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات اداری و ارائه راهکارهای مناسب.

 

مسئولیت ها

شاغل این پست بر اساس شرح وظایف مصوب در قبال کنترل حضور و غیاب کارکنان ,ارسال به موقع

 

آمار و گزارشهای اداری، رسیدگی به پیشنهادات وتقاضای مربوط به کارکنان ، شرکت درجلسات

 

وکمیسیونهای اداری ,امضاء و پاراف مکاتبات و نظارت بر حسن انجام واحدهای کارگزینی ودبیرخانه

 

مسئولیت دارد.

 

 

   ارتباطات   

شاغل این پست به طور مستقیم و موثر باواحدهای کارگزینی , دبیرخانه, ماشین نویسی, امور

 

نقلیه, خدمات,نگهبانی ،تاسیسات,فناوری اطلاعات ،شرکت های خدماتی,مدیریت نیروی

 

انسانی,مدیریتتشکیلات آموزش و برنامه وبودجه ارتباط کاری دارد.

 

شرایط محیط کار

شاغل این پست در چهارچوب قوانین و مقررات ,آئین نامه ها وبخشنامه هاوبا هماهنگی مسئولین ذیربط

 

در مقابل امضاء و پاراف مکاتبات ,امضاء ومرخصی ها و ماموریت های اداری و نظارت بر حسن انجام

 

امور اداری واحدهای تحت سرپرستی اختیارات لازم را دارد.