نام و نام خانوادگی : ماجده جایدری

پست سازمانی : متصدی اموردفتری وبایگانی

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : کبری عزیز صیفی

پست سازمانی : ماشین نویس

مدرک تحصیلی :

گرایش تحصیلی :

پست الکترونیک :