نام و نام خانوادگی : عباس سوخته

پست سازمانی : تأسیسات
پست الکترونیک :