طراحی سایت
واحد مدیریت
 


 

                                    مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهران

 نام ونام خانوادگی  :  افشین پورمنتی
مدرک تحصیلی  :
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA
PHD. St   & Int  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوابق اجرایی :
1.مدیر مراکزبهداشتی درمانی در شهر ایلام
2.کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان ایلام
3.کارشناس  مسئول گسترش شهرستان ایلام
4.کارشناس مسئول برنامه پزشک خانواده مرکز بهداشت استان ایلام
5.کارشناس مسئول اداره آمار و فناوری مرکز بهداشت استان
6.کارشناس مسئول جلب مشارکت های مردمی استان
7.مدیرگروه گسترش شبکه های بهداشتی و درمانی استان
8.معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان ایلام
9.معاون اجرایی مرکز بهداشت استان

 

 


 

جستجو