نام مرکز مرکز سلامت جامعه شهری وروستایی شهید کشوری بخش صالح آباد
مسئول مرکز یداله اکبری
آدرس ایلام _شهرستان مهران _بخش صالح آباد_پایین ترازاداره پست
تلفن 08433843220
امکانات پزشک خانواده _مامایی _بهداشت خانواده _بهداشت محیط_دندانپزشکی _تزریقات و پانسمان_آزمایشگاه_داروخانه