مرکزبهداشت شهرستان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهران زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام بااستفاده از تواناییها وامکانات موجود،وظیفه خودمی داند با توانمندسازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی واجتماعی ورعایت شیوه زندگی سالم درکاهش بیماریها ومرگ ومیر نقش اساسی ایفا نمایدوهمواره تلاش می کند تا تعهد خود را به جامعه،گیرندگان خدمت ،کارکنان دولت وسایر ذی نفعان بصورتی نشان دهد تا به ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطابق با نیاز ها ومسائل بهداشتی مردم وارتقاء کیفیت خدمات درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت منجرگردد.دراین بخش نیروی های انسانی با ارزش ترین منبع سازمان بوده وبدین منظور افزایش دانش ومهارتها را دراولویت قرار داده است وبا ایجاد محیط کاری احترام آمیز ، با نشاط ورضایت بخش بستر مناسب برای جلب مشارکت کلیه کارکنان را درتصمیم گیری وبرنامه ریزیها فراهم نموده وهمواره تلاش دارد مشارکت موثر تمام بخش های توسعه (ادارات،ارگانها و سازمانهای مرتبط)در شهرستان راجهت طراحی ، اجرا وارزیابی برنامه های تندرستی جلب کرده وبه ایجاد ارتباط صحیح درون و برون بخشی نائل آید.