نام و نام خانوادگی :  زهرایارمحمدی

سِمَت سازمانی : کارشناس آموزش سلامت

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی : روانشناسی بالینی

پست الکترونیک :