نام و نام خانوادگی : علیرضا محمدی

پست سازمانی :کارشناس بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی : مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک :

 

 

 

 

            شرح وظایف کارشناس مسئولِ بهداشت حرفه ای درشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها  :

 

1. آگاهي لازم از وضعيت صنايع ،معادن ، مشاغل كشاورزي ،خدمات منطقه و جمع آوري اطلاعات       

        

2.آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي صاحبان مشاغل در چهار بخش بالا و نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها و قوانين كار و امور اجتماعي در واحدها و ارائه راه حل در جهت رفع نواقص اعلام شده


3.آگاهي از مواد اوليه مصرفي ،مواد بينابيني ،مواد توليدي و روش كار حرف مختلف بمنظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار

 
 
4.نمونه برداري، اندازه گيري ،آناليز و ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار و ارائه طريق بمنظور پيشگيري و كنترل عوامل مضر در محيط كار با توجه به استاندارد هاي موجود

 
 
آشنايي با سيستم شبكه و خدمات بهداشتي اوليه و نظارت بر حسن اجراي اين خدمات به شاغلين منطقه.5

6.نظارت بر ايجاد مكانهاي خدمات بهداشت كار شامل:ايستگاههاي بهگر، خانه بهداشت كارگري ومركز بهداشت كار در كارخانجات بالاي 25 نفر كارگر


 
7.تشكيل دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي پرسنل بهداشتي اعم از پزشك ،كارشناس ،كاردان ،بهورز و ... و اجراي برنامه هاي آموزشي در واحدهاي صنعتي بمنظور ارتقاء آگاهي شاغلين

 

8. صدور تأييديه هاي بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها،سازمانها در مراحل مختلف

 

9.اجراي دقيق دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي(در رابطه با ماده 85 كار)و آئين نامه هاي مربوطه

 

10. شركت در جلسات و كميته هاي مصوب كه در راستاي پيشبرد برنامه هاي جاري تشكيل مي گردد


 
11.بررسي وضعيت كارگاههاي صنفي ـ خدماتي و كارخانجات صنعتي تازه تأسيس از نظر رعايت نكات و اصول بهداشتي و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداري و جواز كسب


 
12. رسيدگي به شكايات واصله و اقدام در رفع مشكلات در زمينه بهداشت محيط كار

 

13.نظارت بر انجام معاينات قبل از استخدام، معاينات ادواري و معاينات بازگشت به كار كاركنان شاغل در واحدهاي توليدي و كارگاههاي صنفي وخدماتي


 
14.نظارت بر عملكرد كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در واحدهاي توليدي

 

15- تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های آماری