نام و نام خانوادگی : خدیجه غلامی

پست سازمانی فرعی: کارشناس بهداشت مدارس

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی : بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک :

شرح پرسنل ستادی وظایف واحد بهداشت مدارس:

 1.-برنامه ریزی ، هماهنگی ، اجرا، نظارت و پیگیری در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.

2.-تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی با ادارات آموزش و پرورش وارگانهای ذیربط.

3. هماهنگی با مرکز بهداشت استان و اجرای طرح ها و بخشنامه های استانی

4.-تشکیل و بازنگری پرونده بهداشتی مدارس.

5.-بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه و رابطین بهداشت.

6.جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی و مدارس تحت پوشش به تفکیک شهر و روستا.

7.-انجام معاینات غرباگری و پزشکی دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.

8 . ارائه برنامه های آموزشی به پرسنل و گروههای هدف (دانش آموزان ، مربیان، والدین ) در قالب کارگاهها، جلسات آموزشی ، سمینارها.

9.-نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و دبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریها.

10. نظارت بر شناسایی دانش آموزان بیمار و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تخصصی.

11. نظارت بر بررسی، بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.

12.-نظارت بر بازدید محیط مدارس، بوفه های مدارس، توزیع شیریارانه ای، تغذیه میان وعده دانش آموزان با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت محیط.

13.-اجرای طرحها در طی سال تحصیلی ( طرح سنجش، طرح اوقات فراغت در تابستان، طرح توام ومدارس مروج سلامت و ....).

14.-همکاری در جهت برگزاری نمایشگاهها، مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف.

15.-تهیه برنامه عملیاتی، تعیین شاخصهای بهداشت مدارس و تهیه نمودارها، تهیه خلاصه فعالیتها و عملکرد سالیانه بر اساس سال تحصیلی.

16.رعایت طرح تکریم و پاسخگویی به مراجعین محترم