نام و نام خانوادگی : اسحق عسکرنیا

    پست سازمانی: رئیس اداره امورعمومی مراکزبهداشت

    مدرک تحصیلی : کارشناسی

    گرایش تحصیلی : مدیریت بازرگانی

   پست الکترونیک