طراحی سایت
سلامت خانواده وجمعیت
نام و نام خانوادگی :سکینه احمدی

پست سازمانی : ;کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی : بهداشت عمومی

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی :لیلاکاظمی


پست سازمانی:
کارشناس مسئول واحد

مدرک تحصیلی :کارشناس

گرایش تحصیلی :مامایی

پست الکترونیک :

 

 


نام و نام خانوادگی : صفورانوریان

پست سازمانی: کارشناس کودکان

مدرک تحصیلی :کارشناسی

گرایش تحصیلی :

پست الکترونیک :

 

 نام و نام خانوادگی : لیلامحمودزاده

پست سازمانی: کارشناس برنامه میانسالان(طرح لایحه نیروی انسانی پزشکان وپیراپزشکان)

مدرک تحصیلی :کارشناسی

گرایش تحصیلی : بهداشت عمومی

پست الکترونیک :

 

         شرح وظايف کارشناس مسئولِ بهداشت خانواده در شبكه بهداشت و درمان شهرستانها :                             

1. اجرای برنامه های آموزشی درسطوح مختلف

 

2. بررسی وبرنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرائی درزمینه بهداشت خانواده ودرقالب سیاستهای کشوری وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی

 

3. تدوین برنامه عملیاتی واحد

 

4. همکاری بامراکز بهداشتی ودرمانی دراجرای طرحها وبرنامه های مورد نیاز

 

5. نظارت برکمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها هاومقایسه آن باضوابط ومعیارهای تعیین شده(پایش واحدهای بهداشتی)

 

6. تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ای

 

7. نگهداری ضوابط،اطلاعات وداده های موجود دربرنامه وبهره گیری ازآن دربرنامه های آینده

 

8. همکاری وهماهنگی با سازمانها ،موسسات ،نهادها به منظور برنامه ریزی وپیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده

 

9. تهیه وتنظیم برنامه ها ومطالب آموزشی برای سطوح مختلف ونظارت بر اجرای آن

 

10. تهیه برنامه آموزشی حین خدمات رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده

 

11. انجام بررسی وتحقیقات فنی واجتماعی وجمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده

 

12. همکاری موثر ومداوم با سایر واحدها.

 

13. شرکت در جلسات کمسیونها ،کمیته های فنی وتخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث وتبادل نظر در زمینه حل مسائل ومشکلات موجود وارائه نظرات مشورتی وتخصصی در زمینه های مختلف

 

14. تهیه وتنظیم گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه وارائه آن به مسئولین مربوطه

 

15. نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بهداشت خانواده واحدهای شهری وروستایی وتسهیلات زایمانی

 

16. برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل جدید وبرگزاری کلاسهای بازآموزی جهت نیروهای بهداشتی

 

17. استخراج شاخصهای بهداشتی وتجزیه وتحلیل آنها وتعیین نقاط قوت وضعف خدمات ارائه شده

 

18. شرکت در برنامه ریزی سالیانه واحد

 

19.نوشتن گزارش عملکردهای فصلی شش ماهه وسالیانه

 

20. نظارت برکمسیون شیر مصنوعی

 

21. نظارت وپایش بیمارستان دوستدار کودک (تامین اجتماعی )

 

22. شرکت در جلسات کارشناسی ستاد مرکز بهداشت

 

23. تشکیل جلسات ماهیانه جهت مسئولین بهداشت خانواده شهری

 

24. تشکیل جلسات ماهیانه جهت کاردانان بهداشت خانواده روستایی وستادی

 

25. برگزاری جلسات داخلی واحد جهت ارزیابی فعالیتهاوبرنامه ریزی

 

26. شرکت در دوره های آموزشی معاونت بهداشتی وسایر معاونتها

 

27. شرکت در بازدیدهای کارشناسی از واحدهای محیطی

 

28. هماهنگی با بیمارستان هاو مرکز وازکتومی شهرستان ومراکز روستایی جهت انجام توبکتومی

 

29. هماهنگی در جهت تهیه تراکتهای آموزشی فرمها ودفاتر بهداشت خانواده پوشش سالیانه کادر بهداشت خانواده

 

30. بررسی وتکمیل پرسشنامه مرگ کودکان زیر 5سال

 

31. انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی

 

32. جمع آوری آمارفعالیتهای انجام شده درواحدهای ارئه دهنده خدمت وارسال آن به معاونت بهداشتی به صورت فصلی

 

33. تهیه وتوزیع دفاترو فرمهای موردنیازواحدهای بهداشتی

 

34. کنترل ونظارت بردرخواستها

جستجو