طراحی سایت
واحد گسترش وبهورزی

 

          

نام و نام خانوادگی : زهراانصاریان

پست سازمانی: کارشناس مسئول گسترش

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :مامایی

پست الکترونیک :

 

 

                  شرح وظایف کارشناس مسئول ِگسترش درشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها : 

1.  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

 

2. نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح ميانی و محيطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ايجاد هماهنگی لازم بين واحدها.

 

3.  اولويت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعيين مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعيين نيازها و اولويتها در توزيع منابع گسترش و برآورد نيروی انسانی ، ايجاد و تجهيز واحدهای بهداشتی.

4. ارزشيابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعيين فايده اثربخشی آنها و پايش از عمليات اجرايی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذيرش بهورزان و توزيع نيروی انسانی .

 

5. بهره گيری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ريزی ساليانه و ميان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

 

6.تحليل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعيين نيازها و اولويتها ، تهيه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ريزی.

 

7. هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.

 

8.نظارت برجذب و استقرارتيم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعاليتهای بيمه روستايی و پزشک خانواده.

 

9.عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمايتهای سياسی و پشتيبانی مالی در منطقه.

 

10.گزارش تنگناها و نارسايی های موجود بهداشتی و پيشنهاد راه حل مناسب

 

11. برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نياز)

 

12. شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماينده مرکز بهداشت

 

13. استقرار تيم پزشک خانواده درمراکز مجری

 

14. برنامه ريزی وآموزش تيم پزشک خانواده

 

15. تشکيل کميته آموزش به منظور نيازسنجی آموزشی تيم پزشک خانواده

 

16. تشکيل کميته شهرستانی بيمه روستايی

 

17. تعيين ضرايب حقوق ماهيانه تيم های پزشک خانواده

 

18. تعيين ضرايب حقوق تسويه حساب تيم پزشک خانواده

 

19. تعيين ضرايب سنوات و خريد مرخصی ساليانه تيم پزشک خانواده

 

20. فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشک خانواده

 

21. توزيع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحيطی بيمه روستايی

 

22. پايش از مراکز بهداشتی درمانی / پايش از مراکز مجری بيمه روستايی / پايگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پايگاههای مشارکت سلامت

 

23. برآورد و توزيع تجهيزات اداری وپزشکی مورد نياز واحدهای تابعه

 

24. بررسی و به روز نمودن تشکيلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه

 

25. برآورد اطلاعات جمعيتی وارسال به مناطق ومراکز

 

26. تهيه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ويک ساله

 

27. ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزيج حياتی شهرستان شهريار در برنامه HNIS

 

28. تامين وتوزيع نيروی انسانی

 

29. گسترش وراه اندازی واحدها

 

30. سامانه خدمات سلامت ايرانيان

 

31. اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموريت نيروها

 

32. نظارت برتکميل پروژه های عمرانی مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

 

33. پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراکز بهداشتی درمانی ، پايگاه ها و خانه های بهداشت

 

34. نظارت برانجام تعميرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

 

35. تدوين برنامه ريزی استراتژيک واحد وبرنامه جامع عملياتی

 

36. تهيه وپيگيری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استيجاری

 

37. اعلام نظر در خصوص زمينهای کاربری بهداشتی ودرمانی

 

38. تشکيل جلسات هماهنگی بامربيان ونمايندگان رابطين بهداشت

 

39. بررسی نيازهای آموزشی مربيان رابطان

 

40. برگزاری همايش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازايشان (ساليانه )

 

41. نظارت برتشکيل وشرکت درکميته رابطان

 

42. انتخاب ساليانه رابط ومربی رابط نمونه

جستجو