نام و نام خانوادگی : ساراملکشاهی

پست سازمانی: مسئول گسترش

مدرک تحصیلی : کارشناسی

گرایش تحصیلی :مامایی

پست الکترونیک :

 

 

                  شرح وظایف کارشناس مسئول ِگسترش درشبكه بهداشت و درمان شهرستان ها : 

1.  نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

 

2. نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح ميانی و محيطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ايجاد هماهنگی لازم بين واحدها.

 

3.  اولويت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعيين مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعيين نيازها و اولويتها در توزيع منابع گسترش و برآورد نيروی انسانی ، ايجاد و تجهيز واحدهای بهداشتی.

4. ارزشيابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعيين فايده اثربخشی آنها و پايش از عمليات اجرايی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذيرش بهورزان و توزيع نيروی انسانی .

 

5. بهره گيری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ريزی ساليانه و ميان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

 

6.تحليل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعيين نيازها و اولويتها ، تهيه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ريزی.

 

7. هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.

 

8.نظارت برجذب و استقرارتيم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعاليتهای بيمه روستايی و پزشک خانواده.

 

9.عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمايتهای سياسی و پشتيبانی مالی در منطقه.

 

10.گزارش تنگناها و نارسايی های موجود بهداشتی و پيشنهاد راه حل مناسب

 

11. برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نياز)

 

12. شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماينده مرکز بهداشت

 

13. استقرار تيم پزشک خانواده درمراکز مجری

 

14. برنامه ريزی وآموزش تيم پزشک خانواده

 

15. تشکيل کميته آموزش به منظور نيازسنجی آموزشی تيم پزشک خانواده

 

16. تشکيل کميته شهرستانی بيمه روستايی

 

17. تعيين ضرايب حقوق ماهيانه تيم های پزشک خانواده

 

18. تعيين ضرايب حقوق تسويه حساب تيم پزشک خانواده

 

19. تعيين ضرايب سنوات و خريد مرخصی ساليانه تيم پزشک خانواده

 

20. فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشک خانواده

 

21. توزيع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحيطی بيمه روستايی

 

22. پايش از مراکز بهداشتی درمانی / پايش از مراکز مجری بيمه روستايی / پايگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پايگاههای مشارکت سلامت

 

23. برآورد و توزيع تجهيزات اداری وپزشکی مورد نياز واحدهای تابعه

 

24. بررسی و به روز نمودن تشکيلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه

 

25. برآورد اطلاعات جمعيتی وارسال به مناطق ومراکز

 

26. تهيه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ويک ساله

 

27. ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزيج حياتی شهرستان شهريار در برنامه HNIS

 

28. تامين وتوزيع نيروی انسانی

 

29. گسترش وراه اندازی واحدها

 

30. سامانه خدمات سلامت ايرانيان

 

31. اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموريت نيروها

 

32. نظارت برتکميل پروژه های عمرانی مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

 

33. پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراکز بهداشتی درمانی ، پايگاه ها و خانه های بهداشت

 

34. نظارت برانجام تعميرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

 

35. تدوين برنامه ريزی استراتژيک واحد وبرنامه جامع عملياتی

 

36. تهيه وپيگيری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استيجاری

 

37. اعلام نظر در خصوص زمينهای کاربری بهداشتی ودرمانی

 

38. تشکيل جلسات هماهنگی بامربيان ونمايندگان رابطين بهداشت

 

39. بررسی نيازهای آموزشی مربيان رابطان

 

40. برگزاری همايش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازايشان (ساليانه )

 

41. نظارت برتشکيل وشرکت درکميته رابطان

 

42. انتخاب ساليانه رابط ومربی رابط نمونه

ردیف

شرح اقدامات

تاریخ اجرا

1

تهیه لیست نیازمندی های مراکز مهران و صالح آباد و درمانگاه سلامت اربعین در پایانه مرزی شامل تجهیزات پزشکی و دارویی و مصرفی

97/06/27

2

تامین سه نفر پزشک و یک نفر پرستار به عنوان نیروهای پشتیبان مرکز مهران در ایام اربعین

97/07/23

3

اعلام نیازمندی ها اعم از پزشک و ماما و پرستار در صورت نیاز به معاونت بهداشتی استان جهت تامین به موقع نیرو

97/07/5

4

شیفت بندی پزشکان جهت ارائه خدمت در پایگاه سلامت اربعین

97/07/5

5

خرید تجهیزات اداری مورد نیاز و توزیع در بین مراکز مذکور

97/07/10

6

چاپ 20 هزار سرنسخه جهت پزشکان مستقر در پایانه مرزی

97/07/10

7

چاپ دفاتر ثبت اطلاعات مراجعین به درمانگاه پایانه مرزی

97/07/10

8

تامین و آموزش 20 نفر کاربر جهت ورود اطلاعات زایرین در سامانه سیب

97/08/01

9

تعریف ساختار شبکه در پایانه مرزی و ورود اطلاعات زائرین در سامانه سیب

 

97/08/01

تا

97/08/01

 

 

 

 

 

 


10

درخواست نیازمندی پایگاه سلامت اربعین بصورت روزانه و تامین به موقع ( کپسول اکسیژن ست پانسمان استریل شده سرنسخه جهت پزشکان و .....)

97/07/23

11

برگزاری جلسه ساماندهی غذا و دارو و تجهیزات پزشکی در شبکه بهداشت مهران با حضور مدیریت و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام و پزشکان دارو ساز شهر مهران

97/06/21

12

خرید دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت پوشش خدمات آزمایشگاهی زایرین در اربعین

97/07/5

13

مکاتبه با داروخانه های سطح شهر و داروخانه طرف قرارداد پزشک خانواده جهت دپوی دارو و تجهیزات پزشکی لازم جهت ایام اربعین

97/07/10

14

خریدتجهیزات ماسک، دستکش یکبار مصرف ، سموم ،دستکش لاتکس و ژل ضد عفونی دست جهت واحد بیماری ها

97/07/22

15

خرید تجهیزات پزشکی و مصرفی جهت واحد بهداشت خانواده جهت استقرار در واحد مامایی درمانگاه مرز

97/07/22

16

شارژ ترالی اورژانس درمانگاه شهری مهران، درمانگاه صالح آباد، درمانگاه چالاب و در اختیار قراردادن تجهیزات مصرفی پزشکی جهت کلیه درمانگاه های تابعه

97/07/18